Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Raad van Toezicht Codenz

17-09-2019

Stichting Codenz heeft een Raad van Toezicht. Dit orgaan houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Codenz. U als belanghebbende binnen Codenz komt de Raad van Toezicht nauwelijks tegen aangezien deze weinig op de voorgrond treedt. Daarom willen wij u hiermee meer informatie verschaffen over de Raad van Toezicht. 

 

Definitie Raad van Toezicht

'De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting en op het functioneren van het College van Bestuur, de realisatie van het beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd’. 

 

De Raad van Toezicht in de organisatie

Het College van Bestuur, bestaande uit de voorzitter College van Bestuur Rob Sakko, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht is ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de organisatie en het handelen van het bestuur (= Voorzitter College van Bestuur) in de uitoefening van haar functie. Hierbij vervult ze een werkgeversrol voor het College van Bestuur: ze benoemt, evalueert en ontslaat bestuursleden. Op deze wijze wordt een capabel bestuur van Codenz gewaarborgd. De Raad van Toezicht heeft geen bestuurlijke, maar toezichthoudende en controlerende taken. 

 

Hieronder zijn een aantal concrete taken van de Raad van Toezicht benoemt

 • Benoeming, evaluatie, schorsing en ontslag van het College van Bestuur
 • Goedkeuring van begroting, beleidsplan, jaarplan en jaarverslag van de stichting
 • Toezicht op naleving door het College van Bestuur van de wettelijke verplichtingen
 • Goedkeuring bij beslissingen van het College van Bestuur betreffende onder meer:
 •  

           Wijzigingen grondslag, opheffing, overname, fusies;

  Ingrijpende wijzigingen van arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;

  Belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting;

  Vaststelling van het bestuur statuut;

   

  In het jaarverslag van de stichting legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het eigen functioneren. 

   

  Wie zijn de leden van de Raad van Toezicht

  De leden van de Raad van Toezicht worden aangesteld door de Raad van Toezicht en 1 lid kan worden voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Voor de leden van de Raad van Toezicht is een profielschets opgesteld. Een lid van de Raad van Toezicht moet onder meer de grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven en de kandidaat mag geen dienstverband hebben bij de stichting. Daarnaast waarborgt de Raad van Toezicht expertise op het gebied van juridische- en personele zaken, financiën en communicatie. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 keer per jaar waarbij het College van Bestuur een deel van de vergadering aanwezig is.

   

  De Raad van Toezicht heeft minimaal 5 en maximaal 7 leden en kiest zelf een voorzitter uit haar leden. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is per 01-01-2019 als volgt:

  Thecla van Dijk (voorzitter)

  Paul Nelissen (vice-voorzitter)

  Pieter Luijendijk

  Claudia Boelens (financiën)

  Gerrit Jan de Regt    

  De leden van de Raad van Toezicht nemen minimaal 4 jaar zitting, met de mogelijkheid om herkozen te worden voor nog eens 4 jaar.

   

  Voor vragen en/of opmerkingen is de Raad van Toezicht te bereiken op het mailadres; rvt@codenz.nl
   TOP  Claros school CMS - Helder voor iedereen!