Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Leerplicht

15-11-2016

Leerplicht


Onderwijs wordt belangrijk genoeg gevonden om er een hele wet voor te hebben: de leerplichtwet.
In die leerplichtwet staan de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen nauwkeurig beschreven.
De ouders en/of verzorgers, de scholen en de gemeente hebben allemaal hun eigen taak.

De ouders en/of verzorgers van een leerplichtige jongere moeten ervoor zorgen:

 • dat de jongere als leerling van een school staat ingeschreven.
 • dat de jongere deze school na inschrijving regelmatig bezoekt.

De scholen zijn verplicht:

 • in- en uitschrijvingen binnen een week aan de gemeente door te geven.
 • het schoolverzuim zorgvuldig bij te houden en verzuim zonder geldige reden aan de leerplichtambtenaar te melden.
 • een eigen beleid te formuleren over preventie en aanpak van verzuim.

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de leer-plichtwet. In Dronten wordt deze taak uitgevoerd door het bureau Leerlingzaken.
De kerntaak van het bureau Leerlingzaken is het voorkomen en terugdringen van het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten.

 • Het bureau Leerlingzaken is het centrale meld- en coƶrdinatiepunt voor verzuim en voortijdig schoolverlaten van leerplichtige leerlingen.
 • Het bureau Leerlingzaken is belast met de leerlingadministratie en behandelt tevens alle aanvragen voor leerlingenvervoer.

Duur van de leerplicht

Wanneer een kind vier jaar wordt mag het naar school; wanneer een kind vijf jaar is, moet het naar school.
Gaat uw kind vanaf de vierde verjaardag naar school dan wordt verwacht dat het iedere dag naar school gaat. Zo maar thuis houden kan en mag dan niet meer.
De volledige leerplicht eindigt na twaalf jaar onderwijs of aan het einde van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt. Hierna volgt nog een jaar van partiƫle leerplicht. Indien er daarna geen volledig dagonderwijs meer wordt gevolgd, dan moet de jongere nog een jaar een of twee dagen per week naar school.

 

Ziekte en verlof

Als ouder bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kind bij een school staat ingeschreven en dat de school dagelijks wordt bezocht. Nu kan het voorkomen dat uw kind tijdelijk niet naar school kan wegens ziekte, familieomstandigheden of andere buitengewone omstandigheden.

Ziekte meldt u bij de directeur van de school. In alle andere gevallen vraagt u ruim van te voren bij de directeur om verlof. Hiervoor zijn formulieren op school aanwezig. De directeur van de school heeft de bevoegdheid buitengewoon verlof te verlenen tot een maximum van tien dagen. Duurt het verlof noodgedwongen langer dan moet u verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Dronten.

Er kan verlof worden gevraagd voor:

 • een verhuizing van het gezin.
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
 • viering van een ambtsjubileum of huwelijksjubileum.
 • plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging.

Geen verlof wordt verleend voor:

 • familiebezoek in het buitenland.
 • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

Verlof voor vakantie

Verlof voor vakantie is alleen in heel bijzondere omstandigheden mogelijk.
Dit kan alleen als door het beroep van een van de ouders het onmogelijk is om in de schoolvakanties de gezinsvakantie te organiseren. Wintersport, midweek-arrangementen of lange weekenden vallen hier dus niet onder. Extra vakantieverlof voor jubilea van bijv. grootouders vallen er ook niet onder.
Dit verlof moet u ten minste acht weken van tevoren bij de directeur aanvragen, die dit verlof voor maximaal tien dagen per schooljaar kan toestaan. Bij de aanvraag dient een werkgeversverklaring te worden gevoegd, waaruit blijkt dat er geen verlof mogelijk is in de schoolvakanties. Dit verlof wordt nooit verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt. Bij ongeoorloofd verzuim in verband met vakantie wordt altijd een proces- verbaal opgemaakt.

 

Vrijstelling van de leerplicht

De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden, onder andere:

 • Kinderen kunnen helemaal van de leerplicht worden vrijgesteld als zij op lichamelijke of psychische gronden niet in staat zijn naar school te gaan.
 • Kinderen die een alternatief scholingstraject volgen kunnen hiervoor ontheffing van het dagelijks schoolbezoek aanvragen.

Alle aanvragen in verband met vrijstelling van de leerplicht moeten bij bureau Leerlingzaken worden ingediend.

Indien u vragen heeft over schoolgaan en / of leerplicht kunt u altijd contact opnemen met het bureau Leerlingzaken van de gemeente Dronten.
De medewerkers van het bureau Leerlingzaken zijn bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur via de telefoon: 0321-388351 of via e-mail
leerlingzaken@dronten.nl
Postadres: Bureau Leerlingzaken,

Postbus 100,

8250 AC Dronten.




 TOP



Claros school CMS - Helder voor iedereen!