Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Medezeggenschapsraad

17-09-2019
Het Kompas heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten, waarvan 1 ouder en 1 leerkracht primair betrokken is bij de Christiaan Huygens afdeling.

 

De MR biedt ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over het beleid op school. Hierbij dienen de belangen van de kinderen, het onderwijzend personeel en de ouders te worden behartigd. Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang; het is nadrukkelijk niet de taak van de MR om de belangen van individuen te behartigen.

 

De MR heeft in een aantal zaken adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Dit heeft o.a. betrekking op zaken als aanstelling/ontslag van leerkrachten, aanschaf nieuwe methoden en verandering van werkwijze, waar wordt het geld aan besteed en overige beleidszaken.

 

De oudergeleding wordt gekozen door alle ouders en verzorgers van de leerlingen van het Kompas voor de duur van 3 jaar waarna ze alsnog herkozen kunnen worden. Als er een vacature is bij de MR, worden alle ouders daar over geïnformeerd. Vervolgens kan men zich opgeven en zal er indien nodig door de zittende MR een verkiezing worden georganiseerd. De teamgeleding wordt door de leerkrachten gekozen in een 3-jarige wisseling.

 

De MR komt regelmatig, in ieder geval eens in de 6 weken, maar indien noodzakelijk soms ook vaker, bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR schrijft regelmatig een stukje in de Koerswijzer om de actuele onderwerpen te delen met de ouders, verzorgers en leerkrachten. De MR is ook lid van de Gezamenlijke Medezeggenschap Raad (GMR) van alle scholen van Codenz. Dit is het orgaan dat in beginsel het contact heeft met het boven schoolse bestuur van de stichting Codenz.

 

Heeft u vragen over of voor de MR, of wilt u iets ter discussie stellen in de MR, dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de MR (Hanneke Maat) bij voorkeur via de e- mail: mrhetkompas@codenz.nl
 TOPClaros school CMS - Helder voor iedereen!